เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 30 ชั่วโมง 30 นาที
63 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 90 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
Beer Social Online

BS1101 ป.6 เล่ม 1 ศาสนา เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

ติวเข้มสังคม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 1 ศาสนา เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง

โดย กันต์ธีระ (อ.เบียร์) แสงธรรมวรคุณ
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 3,200 บาท
  สมัครเรียน
คอร์สนี้รวมอยู่ใน เรียนแบบบุฟเฟ่ต์ เรียนได้หลายคอร์ส ราคาถูกลงกว่าครึ่ง

ครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
วิชาพระพุทธศาสนา
สาระเศรษฐศาสตร์
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
วิชาหน้าที่พลเมือง
(รวมเนื้อหาครบถ้วนที่จำเป็นในการสอบเข้า ม.1 ทั้งส่วนของ ป.4 ป.5 และ ป.6 รวมเนื้อหาเกินหลักสูตรไป ม.ต้น เล็กน้อยเพื่อให้ครอบคลุมข้อสอบ)

สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนา
เวลา(นาที)
ความรู้เบื้องต้นเกี่่ยวกับศาสนา และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 หน้า 1-2 44:16  
ตารางสรุปลักษณะสำคัญของแต่ละศาสนา หน้า 3 32:41  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 2 พระพุทธศาสนา
เวลา(นาที)
พุทธประวัติ 1 หน้า 4 22:33  
พุทธประวัติ 2 หน้า 4-7 41:31  
สังเวชนียสถาน และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 และ 3 หน้า 7-9 17:44  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 หน้า 9 13:27  
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 และ 5 หน้า 9-11 45:55  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 1 หน้า 12-14 41:17  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2 หน้า 14-16 39:26  
หลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3 หน้า 16-20 46:00  
การบริหารจิต การเจริญปัญญา พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต หน้า 21-22 16:21  
หน้าที่ชาวพุทธ ศาสนพิธี สรุปบทสวดมนต์ และเฉลยแบบฝึกหัดที่ 6 หน้า 23-29 49:21  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 3 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เวลา(นาที)
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หน้า 30-33 48:00  
แบบฝึกหัดที่ 7 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู หน้า 33 9:04  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 4 ศาสนาคริสต์
เวลา(นาที)
ศาสนาคริสต์ หน้า 34-37 46:48  
แบบฝึกหัดที่ 8 ศาสนาคริสต์ หน้า 37-38 20:15  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 5 ศาสนาอิสลาม
เวลา(นาที)
ศาสนาอิสลาม หน้า 39-41 38:17  
แบบฝึกหัดที่ 9 ศาสนาอิสลาม หน้า 41-42 24:37  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : บทที่ 6 ศาสนาซิกข์ (สิกข์)
เวลา(นาที)
ศาสนาซิกข์ (สิกข์) หน้า 43-44 15:08  
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม : เฉลยแบบฝึกหัดและติวสอบ
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัดที่ 10 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กาถูกผิด หน้า 45 14:06  
แบบฝึกหัดที่ 11 ติวสอบประวัติและความสำคัญของศาสนาต่างๆ หน้า 46 18:08  
แบบฝึกหัดที่ 12 ติวสอบหลักธรรมค้ำจุนโลก หน้า 47-48 37:30  
แบบฝึกหัดที่ 13 ติวสอบพุทธสาวกและชาดก 1 หน้า 49 21:43  
แบบฝึกหัดที่ 13 ติวสอบพุทธสาวกและชาดก 2 หน้า 49 20:11  
แบบฝึกหัดที่ 14 ติวสอบชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข หน้า 50 19:50  
แบบฝึกหัดที่ 15 ติวสอบจิตสงบ พบความสุข หน้า 51 15:53  
แบบฝึกหัดที่ 16 ติวสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี หน้า 51-52 17:02  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : บทที่ 1 หน้าที่พลเมือง
เวลา(นาที)
พลเมืองดี 1 หน้า 53-57 59:01  
พลเมืองดี 2 หน้า 58 5:43  
พลเมืองดี 3 หน้า 59-60 34:13  
พลเมืองดี 4 และแบบฝึกหัดที่ 17 หน้า 61-64 40:42  
แบบฝึกหัดที่ 18 หน้า 65 19:54  
แบบฝึกหัดที่ 19-20 หน้า 66-67 23:51  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : บทที่ 2 การเมืองการปกครองไทย
เวลา(นาที)
การเมืองการปกครองไทย 1 หน้า 68 16:39  
การเมืองการปกครองไทย 2 การบริหารราชการแผ่นดินไทย หน้า 68-70 23:06  
การเมืองการปกครองไทย 3 ฝ่ายนิติบัญญัติ หน้า 70-76 53:39  
การเมืองการปกครองไทย 4 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง หน้า 76-78 25:00  
การเมืองการปกครองไทย 5 ฝ่ายบริหาร หน้า 78-79 12:21  
การเมืองการปกครองไทย 6 ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หน้า 80-82 24:35  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 21 และ 22 หน้า 82-83 12:47  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 23 หน้า 84-85 25:50  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : บทที่ 3 กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน
เวลา(นาที)
กฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวัน หน้า 86-91 55:16  
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 24-25 หน้า 92-93 21:08  
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม : ติวสอบ
เวลา(นาที)
ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน : เฉลยแบบฝึกหัด 26-27 9:03  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
เวลา(นาที)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ หน้า 95-97 44:30  
ระบบเศรษฐกิจ หน้า 98-99 18:00  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 2 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เวลา(นาที)
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หน้า 100-103 38:41  
หน่วยทางเศรษฐกิจ หน้า 103-105 31:43  
การบริโภค หน้า 106-108 21:55  
เฉลยแบบฝึกหัด 31-32-33-34 หน้า 109-110 13:31  
ระบบการแลกเปลี่ยน และเฉลยแบบฝึกหัด 35 หน้า 111-113 28:08  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 3 การเงิน การธนาคาร การคลัง
เวลา(นาที)
การเงิน ระบบสินเชื่อ หน้า 114-119 45:07  
สถาบันการเงิน หน้า 119-122 41:53  
สหกรณ์ หน้า 122-124 24:50  
เฉลยแบบฝึกหัด 36-37 หน้า 125-126 12:51  
การคลัง : เศรษฐกิจภาครัฐบาล หน้า 127-128 48:33  
เฉลยแบบฝึกหัด 38-39 หน้า 128-129 11:27  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
เวลา(นาที)
เศรษฐกิจพอเพียง 22:18  
สาระเศรษฐศาสตร์ : บทที่ 5 การวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์
เวลา(นาที)
กลไกราคา หน้า 132-133 53:19  
ปัญหาเศรษฐกิจ หน้า 133-134 39:09  
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ หน้า 134-135 43:22  
สาระเศรษฐศาสตร์ : ติวสอบ
เวลา(นาที)
เฉลยแบบฝึกหัด 40 ติวสอบผู้ผลิต ผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากร ป.6 22:43  
เฉลยแบบฝึกหัด 41 ติวสอบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ป.6 28:28  
BS2111 สารบัญ.pdf
BS2111 ติวเข้ม ป.6 เข้า ม.1 เล่ม 1 download.pdf
BS2111 ใบรองปก.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • ชอบเรียนกับครูพี่เบีย์คะเรียนแล้วไม่เครียดสอนเนื้อหาเข้าใจ

  • เนื้อหาเรื่องวันสำคัญของพระพุทธศาสนาหายไปครับ ช่วยเเก้ไขหน่อยครับ เเต่โดยรวมถือว่าสอนดีครับ
    กันตภณ จิตสม