เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
มีทั้งหมด 2 บทเรียน
วิดีโอความยาว 48 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน
ปพน จูน คิมูระ
สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P'Jun

Pre Yourself เทคนิคพิชิตข้อสอบ admission วิชาสังคมศึกษา

แนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษา การอ่านหนังสือ การเตรียมตัว ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบ by P'Jun

โดย ปพน จูน คิมูระ
เข้าเรียนฟรี
wishlist


ที่มาของคอร์ส :
ในปัจจุบันรูปแบบการศึกษาและรูปแบบการใช้ชีวิตได้ปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและการวางแผนตัวเองในการดําเนินชีวิต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจํานวนมากขึ้น แต่หลายครั้งที่นักเรียนประสบปัญหาที่เกิดจากความสับสน ความไม่เข้าใจ และแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยความคาดหวัง แรงกดดัน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีการตั้งคําถามว่า “ฉันอยากเป็นอะไร” ซึ่งเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก แต่เมื่อนักเรียนกําลังจะก้าวสู่สถานะนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงมองว่า การวางแผนตัวเองและการหาคําตอบเพื่อให้เดินไปตามเป้าที่ตนเองต้องการมีความสําคัญไม่แพ้ไปกับการอ่านหนังสือและทําแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมสอบในสนามสอบต่างๆ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา :
1. เพื่อเป็นการแนะนําแนวทางการตัดสินใจในภาพกว้างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาผ่านการสร้างแรงบันดาลใจและการตั้งคําถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและต่อยอดด้วยตนเอง
2. เพื่อเป็นการแนะนํารูปแบบและวิธีการทําแบบทดสอบจากประสบการณ์ตรงของผู้สอนและเป็นการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการสอบ

กลุ่มเป้าหมาย :
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6) ที่ยังสับสนกับตนเองเกี่ยวกับอนาคตและการวางแผนชีวิตผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงนักเรียนที่ต้องการแนวทางในการเตรียมตัวสอบในรูปแบบต่างๆเช่น ปรนัย พิจารณาข้อความ และ อ่านบทความ
2. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอบในปัจจุบันสําหรับการปรับตัวและทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และทางเดินของนักเรียนในการตัดสินใจเพื่ออนาคต

รูปแบบในการศึกษา :
สําหรับคอร์สนี้รูปแบบการศึกษาจะเป็นการฟังคําบรรยายและไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าตนเองมีความสนใจหรือต้องการที่จะเข้าศึกษาคณะใด ซึ่งจะเป็นการให้คําแนะนําในเบื้องต้นเช่นเดียวกับรูปแบบการทําแบบฝึกหัด/ข้อสอบที่ผู้สอนจะแนะแนวและยกตัวอย่างวิธีการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจในการตอบข้อสอบรวมถึงการบริหารเวลาการตัดสินใจในแต่ละข้อว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไรในการเลือกตอบ เพราะในการสอบแต่ละสนามนั้นจะใช้เวลาที่แตกต่างกันแม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นการสอบแบบปรนัยโดยส่วนใหญ่แต่ในบางสนามสอบอาจจะมีรูปแบบการสอบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

สิ่งที่คาดหวังหลังการศึกษา
1. นักเรียนสามารถค้นหาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้
2. นักเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนําความรู้ที่ได้จากการให้คําแนะนําในคอร์สนี้ไปปรับใช้ในการฝึกฝนความรู้และการเตรียมตัวสอบของตนเองได้
3. ผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

Pre-yourself Course
เวลา(นาที)
Ep.1 แรงบันดาลใจ...สู่เป้าหมาย 21:59  
Ep.2 แนะนําการทํา แบบฝึกหัด/ข้อสอบ สังคมศึกษา 26:13  
เค้าโครงการเรียน_การทบทวน Pre Yourself Course.pdf
แรงบันดาลใจ…สู่เป้าหมาย (เอกสารประกอบ Ep.1).pdf
แรงบันดาลใจ...สู่เป้าหมาย (Smart board).pdf
แนะนำในการทำแบบฝึกหัด_ข้อสอบ (เอกสารประกอบ Ep.2).pdf
คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบวิชาสังคมศึกษา 2018 (เอกสารประกอบ Ep.2) .pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ