เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 5 นาที
47 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
Course Square Selection

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Executive Coach, Certified Coach-Napoleon Hill ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 20 ปี

การบริหารคนในยุคใหม่สำหรับผู้จัดการและหัวหน้าตามสายงาน HR for nonHR

การบริหารคนในยุคใหม่สำหรับผู้จัดการและหัวหน้าตามสายงาน

โดย ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,590 บาท


  สมัครเรียน

หลักการและเหตุผล

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและก่อประโยชน์ให้องค์การ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงและความสามารถในการเติบโต แข่งขันได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง ความผันผวนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลาและมีความก้าวล้ำของนวตักรรมและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขัน ความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์การ เป็นทั้งนักพัฒนาและนักบริหารดูแล “คน” ในองค์การทั้งในเชิงศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ ส่งมอบผลงานที่ดีให้แก่องค์กรดังนั้น หลักสูตรนี้จะตอบโจทยผู้ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทใหม่และสำคัญในการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และสามารถก้าวหน้าเติบโตต่อเนื่องในสายงานนี้ได้อย่าง แท้จริง


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทและความสำคัญของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ใน ภาพรวมที่มีส่วนสนับสนุนโดยตรงต่อการดำเนินงานขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เข้าใจกลไกและระบบของงาน HR แต่ละด้านอย่างบูรณาการและเกื้อกูลต่อกัน

3. เข้าใจบทบาทของการเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และขีดสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล

4. สามารถนำความรู้ทักษะและเทคนิคมาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

5. สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้กับนโยบาย HR และขั้นตอนการทำงาน

6. และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับต่อไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร 7.14 นาที  
ปัจจัยความท้าทายต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 19.01 นาที  
ปัจจัยความท้าทายต่างๆที่มีผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรและการบริหารทรัพยากร (ต่อ) 6.14 นาที  
HR Trends Concerned in the 2020 Workplace 4.22 นาที  
The new power skills for jobs of the future 6.31 นาที  
How open are you to hiring a candidate who has one of the following in place of college degree? 4.17 นาที  
บทบาทและความสำคัญขอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเติบโต และแข็งแรงขององค์กร 7.18 นาที  
บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแบบจำลอง 13.11 นาที  
องค์กรเป็นเลิศ 16.06 นาที  
ความสำคัญของ HRM 7.52 นาที  
องค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ 10.37 นาที  
Organization & Management 3.10 นาที  
Organization & Management (ต่อ) 6.11 นาที  
Training and Development 14.54 นาที  
4 levels of training evaluation model 7.36 นาที  
4 levels of training evaluation model (ต่อ) 7.15 นาที  
การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and selection) 8.35 นาที  
Prediction on how recruiting will be different in 2025 19.47 นาที  
Recruitment and selection 5.43 นาที  
External sources of recruitment 3.25 นาที  
Recruitment 15.34 นาที  
Recruitment : Sample interview question 6.09 นาที  
Recruitment : Sample interview question (ต่อ) 3.02 นาที  
Compensation management 11.52 นาที  
Components of a total compensation program 12.17 นาที  
Workplace environment & health 7.01 นาที  
การสรรหาและคัดเลือก ( Recruitment and selection) 7.09 นาที  
What is employee experience ? 7.05 นาที  
What is employee engagement ? 16.04 นาที  
การบริหารสายอาชีพ (Career managment) 16.00 นาที  
What is competency? 13.05 นาที  
Defineition of Performance Management 16.18 นาที  
Examaple 11.41 นาที  
ประโยชน์ของระบบการบริารผลการปฏิบัติงาน 8.38 นาที  
Key Matters of Performance management 5.40 นาที  
บทบาทหลักและความรับผิดชอบของผ้จัดการสายงาน (Line manager) ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 11.07 นาที  
การบริหารคน (People Management) 8.11 นาที  
Coaching ทักษะที่จำเป็นและสำคัญเพื่ การบริหารคนให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 11.20 นาที  
Taps Model 5.49 นาที  
สมรรถนะบางประการที่โค้ชจำเป็นต้องมี (ตัวอย่าง) 9.00 นาที  
ความต้องการส่วนบุคคล (Personal) และความต้อวการเชิงปฏิบัติ (Practical) 10.06 นาที  
หลักความคิดในการชี้แนะ (Your coaching mingset?) 3.17 นาที  
Fixed mindset or Growth mindset ? 11.07 นาที  
Provocative Questions : ถามคำถามเชิงกระตุ้น 8.29 นาที  
สรุปรวมและปิดคอร์ส 1.40 นาที  
HR for Non HR R2_Course Square (1).pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ