วิทยากรที่สอนในหลักสูตร

smart city instructor
ดร.ภาสกร ประถมบุตร
รองผู้อำนวยการใหญ่
depa
smart city instructor
ดร.วทัญญู อมาตยกุล
นักวิชาการอิสระ
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
smart city instructor
ดร.อรฉัตร เลียงพิบูลย์
ผู้อํานวยการ ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ depa
smart city instructor
คุณเกษศิรินทร์ แปงแสน
หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ. อ.แม่เมาะ
smart city instructor
ดร.กณพ เกตุชาติ
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
smart city instructor
คุณทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล
ผู้อำนวยการ
สถาบันไอโอที depa
smart city instructor
ผศ.ดร.ชาย รังสิยากุล
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
smart city instructor
ดร.นน อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส depa
smart city instructor
ดร.รัชนี วัฒนวิศิษฏพร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน BOI
smart city instructor
รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล
ผู้อำนวยการ
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI)
smart city instructor
คุณเกชา ธีระโกเมน
ผู้อำนวยการสถาบัน
อีอีซี อคาเดมี
smart city instructor
ดร.ขวัญศิริ ศิริมังคลา
ชำนาญการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI)
smart city instructor
คุณอัมพวรรณ พุกดำ
นิติกรชำนาญการ
กองการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
smart city instructor
คุณสุรีวรรณ สาสนานนท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
smart city instructor
ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมฯ KMITL
smart city instructor
คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
smart city instructor
ดร.สุธี อนันต์สุขสมศรี
รองคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
smart city instructor
ผศ.ศุภวัชร์ มาลานนท์
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC

กลุ่มเป้าหมาย


smart city target
smart city all

หลักสูตร Smart City

กลุ่มประชาชนทั่วไป

สมัครเรียนสำหรับกลุ่มประชาชน

บทเรียนพื้นฐานของ Smart City ทั้ง 7 หัวข้อ ดังนี้

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ
  (Fundamentals of Smart City)
 • การสร้างเมืองอัจฉริยะและตัวอย่างที่สำเร็จ
  (Success Case of Smart City Project)
 • การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  (Planning and Management of Smart City)
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  (Smart City Legal and Regulatory Frameworks)
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ
  (Emerging Smart City Technologies and Innovations)
 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อเมืองอัจฉริยะ: Big Data และการวิเคราะห์
  (Harnessing Data for Smarter Cities: Big Data and Analytics)
 • การรักษาความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะ: ภัยคุกคามด้านไซเบอร์
  (Securing the Smart City: Cybersecurity Threats and Solutions)

หลังจากเรียนจบบทเรียนพื้นฐานของประชาชนทั่วไป
ผู้เรียนกลุ่มเอกชนจะต้องเรียนเพิ่มเติม 3 หัวข้อ ดังนี้

 • การนําโครงการเมืองอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ
  (Implementing Smart City Projects)
 • การจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ
  (The Smart City Data Platform)
 • การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ : กลไกการสร้างแรงจูงใจ และการเงินทุน
  (Enabling Smart City Development: Incentives and Financing)
smart city investor

หลักสูตร Smart City (หลักสูตรต่อยอด)

กลุ่มเอกชนและนักลงทุน

สมัครเรียนสำหรับกลุ่มเอกชน

smart city government

หลักสูตร Smart City (หลักสูตรต่อยอด)

กลุ่มเมือง

สมัครเรียนสำหรับกลุ่มเมือง

หลังจากเรียนจบบทเรียนพื้นฐานของประชาชนทั่วไป
ผู้เรียนกลุ่มเมืองจะต้องเรียนเพิ่มเติม 3 หัวข้อ ดังนี้้

 • การนําโครงการเมืองอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ
  (Implementing Smart City Projects)
 • การจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ
  (The Smart City Data Platform)
 • การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
  (Procurement guidelines for smart city)
smart city audience

ยกระดับพร้อมทดสอบทักษะผ่านตามเกณฑ์
รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ฟรี

เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป