SWOT Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุคของการปรับตัว

อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต

SWOT เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอกของธุรกิจ องค์กร เพื่อการปรับตัว รับกับสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ การแข่งขันรุนแรง การปรับตัวสู่ยุคดิจิตอล การเตรียมปรับตัวสู่ยุคTransformation เป็นต้น