WELCOME TO

iCourse

คอร์สคุณภาพ

คอร์สคุณภาพ ที่ผ่านการร่วมมือระหว่าง iCourse กับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านคอร์สอบรมออนไลน์ iCourse

นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อกับผู้ผลิตเนื้อหาได้ตามช่องทางที่กำหนด

ทำไมต้อง iCourse?

คอร์สอบรมปกติ จะเรียนได้เพียง 3 วันเท่านั้น และไม่สามารถทบทวนเนื้อหาได้ ดังนั้นการเรียนรู้ออนไลน์จะช่วยให้เรียนได้ตลอดเวลาและทบทวนได้อยู่เสมอ
เน้นการสร้างชิ้นงานจริง จึงสอนแบบลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นตอน และได้ชิ้นงานจริงหลังจากเรียนเสร็จ
ผ่านการทดสอบคุณภาพจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงมั่นใจได้ว่า หลังจากเรียนจบคอร์สแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง