เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 21 ชั่วโมง 26 นาที
มีทั้งหมด 34 บทเรียน
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Course Square
Wisdom Training

We are expert in Learning Management System and understand very well in Learners' behavior, training solutions, and online trends.

ติวสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ทุกรายวิชา ที่อบต. อบจ. หรือเทศบาลเปิดสอบทั่วประเทศ

โดย Course Square
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 1,500 บาท
  สมัครเรียน

เนื่องจาก อบต. อบจ. และเทศบาลมีการเปิดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกวัน ครูเต้ย Wisdom Training จึงจัดเตรียมคอร์สออนไลน์เพื่อติวสอบ ที่จะสรุปเนื้อหา เจาะลึกทุกรายละเอียด บอกแนวข้อสอบ และแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบทุกคน เรียนที่ไหนเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนที่สถาบันการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทุกตำแหน่งจะสอบ 4 รายวิชา คือ

  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • และกฎหมาย
โดยที่คอร์สนี้ ครูเต้ยได้จัดเตรียมเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชา และมีเอกสารประกอบการเรียน รวมถึงเอกสารอ่านเพิมเติมเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบอ่านหนังสือเองอาจจะใช้เวลาหลายวัน แต่เรียนกับครูเต้ยไม่กี่ชั่วโมง ก็เข้าใจเนื้อหา และสามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนสามารถดูภาพรวมเนื้อหาคอร์ส และเอกสารประกอบการเรียนได้ในหน้านี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Wisdom Training อีเมล fwi.learn@gmail.com หรือโทร. 094-148-4583

คณิตศาสตร์
เวลา(นาที)
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 1 - 13 45:02  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 14 - 32 60:00  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 33 - 35 14:55  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 1 - 14 53:37  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 15 - 40 52:28  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 41 - 46 28:21  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 47 2:26  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 48 - 57 38:45  
อนุกรม เทคนิคการทำ ข้อ 1 - 15 50:05  
อนุกรม ข้อ 16 - 34 49:30  
อนุกรม ข้อ 35 - 53 53:15  
อนุกรม ข้อ 54 - 62 33:03  
อนุกรม ข้อ 63 - 103 54:04  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ เทคนิคการทำ 29:07  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 1 37:02  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 2 - 3 30:40  
เงื่อนไขภาษา ชุดที่ 1 - 3 40:44  
ตรรกะวิทยา ข้อ 1 - 30 49:55  
ตรรกะวิทยาประยุกต์ ข้อ 1-15 50:51  
ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ 1 - 2 55:26  
อุปมา อุปไมย ข้อ 1 - 50 25:36  
การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ 14:21  
ภาษาไทย
เวลา(นาที)
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 22:35  
การแปลความหมายของคำ 6:48  
การแปลความหมายของกลุ่มคำ 5:19  
การแปลความหมายของคำตรงข้าม 3:03  
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง 54:41  
การเรียงลำดับข้อความ 16:58  
การอ่านบทความ (สรุปความ-ตีความ) 27:15  
ภาษาอังกฤษ
เวลา(นาที)
การสนทนา และ คำศัพท์ ข้อ 1 - 25 49:53  
คำศัพท์ โครงสร้างและไวยกรณ์ ข้อ 26 - 40 30:07  
กฏหมาย
เวลา(นาที)
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 1 89:53  
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 2 90:23  
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 3 20:02  
ติวเข้มเตรียมสอบ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
สรุประเบียบงานสารบรรณ
สรุปสาระสำคัญระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
สรุปอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
01_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 จนถึงปัจจุบัน
02_พระราชบัญญํติเทศบาล 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม)
02_พระราชบัญญํติเทศบาล พ.ศ. 2496
03_พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
04_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
04_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 6
05_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
06_พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542
06_พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2552
07_พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
08_พระราชบัญญติระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
08_พระราชบัญญัติระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม 2548
08_ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546
08_สรุปความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 2526
09_พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การปกครองท้องถิ่น
ตารางระบบเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550
สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
หลักธรรมมาภิบาล
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่1
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่2
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 2542
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณและพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ