เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
มีทั้งหมด 34 บทเรียน
วิดีโอความยาว 21 ชั่วโมง 26 นาที
เกี่ยวกับผู้สอน

จากการที่ติวสอบเข้าราชการให้กับคนใกล้ตัว คณิตศาสตร์และภาษาอย่างลึกซึ้ง รวมถึงพื้นฐานการเรียนสายครูและผลสอบที่ภาค ก.ที่ได้คะแนนเต็มทุกรายวิชา ส่งผลให้ทุกคนสามารถสอบผ่านไปได้ จากการ “แบ่งปัน” ตรงนี้เอง และได้ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเครือข่ายทีมอาจารย์ที่มีใจรักในงานวิชาการ จนกลายมาเป็น สถาบันติวสอบบรรจุข้าราชการและรัฐวิสาหกิจในนาม “วิสดอม เทรนนิ่ง”

ติวสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ทุกรายวิชา ที่อบต. อบจ. หรือเทศบาลเปิดสอบทั่วประเทศ

โดย BB Acha
ราคา 1,500 บาท
  สมัครเรียน
wishlist


เนื่องจาก อบต. อบจ. และเทศบาลมีการเปิดสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกวัน ครูเต้ย Wisdom Training จึงจัดเตรียมคอร์สออนไลน์เพื่อติวสอบ ที่จะสรุปเนื้อหา เจาะลึกทุกรายละเอียด บอกแนวข้อสอบ และแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบทุกคน เรียนที่ไหนเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปนั่งเรียนที่สถาบัน

การสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทุกตำแหน่งจะสอบ 4 รายวิชา คือ

  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • และกฎหมาย

โดยที่คอร์สนี้ ครูเต้ยได้จัดเตรียมเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิชา และมีเอกสารประกอบการเรียน รวมถึงเอกสารอ่านเพิมเติมเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ

อ่านหนังสือเองอาจจะใช้เวลาหลายวัน แต่เรียนกับครูเต้ยไม่กี่ชั่วโมง ก็เข้าใจเนื้อหา และสามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอน

สามารถดูภาพรวมเนื้อหาคอร์ส และเอกสารประกอบการเรียนได้ในหน้านี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Wisdom Training อีเมล fwi.learn@gmail.com หรือโทร. 094-148-4583

คณิตศาสตร์
เวลา(นาที)
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 1 - 13 45.02  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 14 - 32 60.00  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 33 - 35 14.55  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 1 - 14 53.37  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 15 - 40 52.28  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 41 - 46 28.21  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 47 2.26  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 48 - 57 38.45  
อนุกรม เทคนิคการทำ ข้อ 1 - 15 50.05  
อนุกรม ข้อ 16 - 34 49.30  
อนุกรม ข้อ 35 - 53 53.15  
อนุกรม ข้อ 54 - 62 33.03  
อนุกรม ข้อ 63 - 103 54.04  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ เทคนิคการทำ 29.07  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 1 37.02  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 2 - 3 30.40  
เงื่อนไขภาษา ชุดที่ 1 - 3 40.44  
ตรรกะวิทยา ข้อ 1 - 30 49.55  
ตรรกะวิทยาประยุกต์ ข้อ 1-15 50.51  
ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ 1 - 2 55.26  
อุปมา อุปไมย ข้อ 1 - 50 25.36  
การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ 14.21  
ภาษาไทย
เวลา(นาที)
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 22.35  
การแปลความหมายของคำ 6.48  
การแปลความหมายของกลุ่มคำ 5.19  
การแปลความหมายของคำตรงข้าม 3.03  
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง 54.41  
การเรียงลำดับข้อความ 16.58  
การอ่านบทความ (สรุปความ-ตีความ) 27.15  
ภาษาอังกฤษ
เวลา(นาที)
การสนทนา และ คำศัพท์ ข้อ 1 - 25 49.53  
คำศัพท์ โครงสร้างและไวยกรณ์ ข้อ 26 - 40 30.07  
กฏหมาย
เวลา(นาที)
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 1 89.53  
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 2 90.23  
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 3 20.02  
ติวเข้มเตรียมสอบ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สรุปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
สรุประเบียบงานสารบรรณ
สรุปสาระสำคัญระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
สรุปอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
01_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 จนถึงปัจจุบัน
02_พระราชบัญญํติเทศบาล 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม)
02_พระราชบัญญํติเทศบาล พ.ศ. 2496
03_พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
04_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
04_พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 6
05_พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
06_พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2542
06_พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ 2552
07_พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
08_พระราชบัญญติระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
08_พระราชบัญญัติระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม 2548
08_ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546
08_สรุปความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 2526
09_พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
การปกครองท้องถิ่น
ตารางระบบเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550
สรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550
หลักธรรมมาภิบาล
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่1
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 2546 ชุดที่2
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 2542
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2556
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณและพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2

ขั้นตอน 1

คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

หากยังไม่ได้ Login เข้าสู่ระบบ หน้าต่างข้างล่างนี้จะปรากฏขึ้นมา ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วยรหัสผู้ใช้ Facebook

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน บัตรเครดิต, Internet Banking, Counter Service, หรือโอนเงิน
เมื่อเลือกแล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

ขั้นตอน 3

3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต
เลือกชนิดของบัตรเครดิต จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรเครดิตให้ครบแล้วคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
คุณจะได้รับรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบัตรเครดิต กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการชำระเงิน

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking กรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วคลิกปุ่ม "ยอมรับและดำเนินการต่อ"
จากนั้นกรอกรหัสผู้ใช้งาน Internet Banking ของธนาคารที่คุณเลือกเพื่อยืนยันการชำระเงิน

3.3 ชำระผ่านเงินสด (Counter Service)
กรอกชื่อ-นามสกุลและอีเมลของคุณ แล้วคลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"
ระบบจะส่งอีเมลรหัสและบาร์โค๊ดในการชำระเงินให้ คุณสามารถเข้าเรียนได้ทันทีที่คุณชำระเงินเสร็จสิ้น

3.4 ชำระผ่านการโอนเงิน
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ info@coursesquare.co

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

0
0
0
0
0
เฉลี่ย
0.0/5.0

    ยังไม่มีรีวิวค่ะ