เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 18 นาที
67 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.อมรเทพ ทองชิว
Course Square Selection

จบปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการประยุกต์ (เกียรตินิยม) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิจัยข้อมูล (Data Scientist) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและดาต้าไมนิ่ง พัฒนาโมเดลด้านการเงิน การทำนายพฤติกรรมด้วยโมเดลที่ใช้ในการตลาด และการวิจัยดำเนินงาน ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ และโครงการวิจัยให้หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชน

Basic to Pro Data Visualization with Tableau

โปรแกรม Tableau เป็นโปรแกรม Visual Business Analytics ที่กําลังได้รับความนิยมใน ระดับโลก เนื่องจากสามารถสร้างทัศนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Drag & Drop Style) เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีความหลากหลาย และสามารถสร้างรายงานได้อย่างสวยงามตาม หลักกา

โดย อ.อมรเทพ ทองชิว
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 4,000 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
พนักงานบริษัท ที่ต้อง present ข้อมูลทำเป็น report ต่างๆ
และคนที่สนใจด้าน data visualization

เกี่ยวกับบทเรียน

โปรแกรม Tableau เป็นโปรแกรม Visual Business Analytics ที่กําลังได้รับความนิยมใน ระดับโลก เนื่องจากสามารถสร้างทัศนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Drag & Drop Style) เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีความหลากหลาย และสามารถสร้างรายงานได้อย่างสวยงามตาม หลักการของ Data Visualization 

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้ 
ได้รับการถ่ายทอดแนวคิด แนวปฏิบัติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Analytics ให้กับองค์กรชั้นนํา ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอด ประสบการณ์ ที่เน้นให้รู้ลึกในเรื่อง Data Science อย่างรอบด้าน โดยผู้เรียน จะได้รับการปูพื้นฐานทางการสื่อสารผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Tableau เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใน การฝึกอบรม อาทิ เช่นนักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายไอทีและสารสนเทศใน องค์กร รวมถึงผู้สนใจเครื่องมือในการนําเสนอข้อมูล ที่ต้องการทําวิจัย วิเคราะห์หรือใช้ทํานาย ผลลัพธ์ต่างๆ จากข้อมูลในองค์กร เพื่อนําไปประยุกต์หลักการวิเคราะห์ข้อมูล Data Visualization กับโจทย์ในการทํางานจริงได้ 

เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร 
Data Visualization with Tableau
Section

1: Introduction to TableauSection
2: เรียนรู้หลักการสื่อสารด้วยข้อมูล 6 ขั้นตอน (Six principles for Data Visualization)Section 
3: ใช้ Tableau กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Section
4: เสริมทักษะเพิ่มความเข้าใจด้วยการสร้าง Dashboards นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆWorkshop
     4.1 Data ConnectionWorkshop
     4.2 Visual AnalyticsWorkshop
     4.3 Using World Covid-19 Data Set

Introduction to basic to pro data visualization with Tableau FREE 1.01 นาที  
01 Tableau Desktop Install: การติดตั้งโปรแกรม Tableau version Desktop แบบ free trial 14 days 5.43 นาที  
02 Tableau Public Install: การติดตั้งโปรแกรม Tableau version Free Public (ฟรี ไม่เสียค่า licenses) 2.26 นาที  
03 Data Viz basic knowledge: แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Visualization 12.41 นาที  
04 Tableau Introduction: แนะนำเมนู ส่วนประกอบต่าง ๆ และ features ที่สำคัญของ Tableau 12.25 นาที  
05 First try on tableau: สร้าง Viz นำเสนอข้อมูล world covid-19 ด้วย line & map animation 10.41 นาที  
06 Create Bar chart race: สร้าง Bar chart race ด้วย tableau 9.45 นาที  
07 Introduction to connect & prep Chapter: บทนำหัวข้อในเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 1.41 นาที  
08 Horizontal & vertical bars: การสร้างกราฟแท่งแนวนอนและแนวตั้ง propacking ตามปริมาณของ sales 4.44 นาที  
09 Heat map: การสร้าง Heat map ที่แสดงข้อมูล propacking ตามปริมาณของ sales 2.39 นาที  
10 Text table: การสร้างตารางแสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1.16 นาที  
11 Bubble plots: การสร้าง Bubble plot แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 2.32 นาที  
12 Word cloud: การสร้าง word cloud แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1.10 นาที  
13 Pie chart: การสร้าง Pie chart แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1.30 นาที  
14 Stacked bar: การสร้าง Stacked bar แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1.05 นาที  
15 Circle view: การสร้างจุดพล็อต Circle view แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1.20 นาที  
16 Tree map: การสร้าง Tree map แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 0.57 นาที  
17 Highlighted table: การสร้าง Highlighted table แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 3.34 นาที  
18 Data formats: การสลับแกน x-y ด้วยปุ่ม Swap การปรับขนาด font การเปลี่ยนรูปแบบจุดพล็อต 5.39 นาที  
19 Join Data: การเชื่อมตารางด้วยฐานข้อมูลความสัมพันธ์ (Relational database) 11.47 นาที  
20 Basic Data type: การดูลักษณะข้อมูลและปรับเปลี่ยนประเภทข้อมูล 5.15 นาที  
21 Hide Show Hidden & Organize by Create folder: การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยการสร้างกล่อง folder และการจั 3.58 นาที  
22 Create Hierarchy Data: การสร้างชั้นข้อมูล เพื่อช่วยนำเสนอข้อมูล Hierarchy data 4.20 นาที  
23 Calculation Field (DateDiff): ตัวอย่างการสร้างสูตรคำนวณ Date difference ด้วย Calculation Field 5.21 นาที  
24 View Data on Data Viz and Export to CSV: การดูข้อมูลที่หน้าต่าง data viz และส่งออกเป็นไฟล์ csv 3.47 นาที  
25 Default Aggregation Properties: การเปลี่ยนฟังก์ชันการรวมข้อมูล จาก sum เป็น ค่าเฉลี่ย การนับ 6.38 นาที  
26 Cleaning with Data Interpreter & Using Pivot function: การทำความสะอาดข้อมูลด้วย data interpreter 4.52 นาที  
27 Split-columns: การใช้คำสั่งแยกสดมภ์ข้อมูล 2.48 นาที  
28 Using Add Filter: การกรองเลือกข้อมูลตอน connect data 5.55 นาที  
29 Data Blending 1_2: การรวมข้อมูล 2 ชุด ตอนที่ 1 8.05 นาที  
30 Data Blending 2_2: การรวมข้อมูล 2 ชุด ตอนที่ 2 8.19 นาที  
31 PDF file Connecting: การเปิดไฟล์ PDF นำมาใช้เป็น Data 7.16 นาที  
32 Create Hierarchy & Drill Down Viz: การนำเสนอข้อมูลแบบลำดับขั้น และการเจาะลงอีกระดับเพื่อนำเสนอ 7.41 นาที  
33 Filter Overview: แนะนำเครื่องมือตัวกรอง 7.21 นาที  
34 Sorting Overview: แนะนำเครื่องมือการเรียงข้อมูล 5.22 นาที  
35 Workshop Sorting Avg Profit by Weekday: ฝึกการเรียงข้อมูลตามชื่อวัน 3.44 นาที  
36 Group Over: แนะนำการสร้างกลุ่มข้อมูล 4.32 นาที  
37 wk Group form calculation parameter: การสร้างกลุ่มจาก calculation parameter 8.56 นาที  
38 wk Group from selecting on Viz or Data Field: การสร้างกลุ่มจากการเลือกในหน้านำเสนอ 3.36 นาที  
39 Set Overview: แนะนำการกำหนดเซ็ตข้อมูล 3.23 นาที  
40 Set Workshop: ฝึกปฏิบัติการสร้างเซ็ตกับชุดข้อมูล Sale store 10.06 นาที  
41 Using Category Filter: แนะนำการใช้ตัวกรองข้อมูลแบบต่าง ๆ 4.39 นาที  
42 Using wildcard condition and top bottom: การใช้ตัวกรองแบบเงื่อนไข ต่าง ๆ 12.15 นาที  
43 Using Date filter and Apply worksheet: การใช้ตัวกรองวันที่ และการกำหนดให้ใช้ได้กับ sheet ใดบ้าง 9.07 นาที  
44 Format Overview: แนะนำการกำหนดรูปแบบพื้นที่วาด ตัวอักษร และลักษณเส้น แกน 2.00 นาที  
45 wk Size Shape point label & highlight marker: ฝึกปฏิบัติด้านรูปแบบ 1 6.11 นาที  
46 wk Format independent axis & take log: ฝึกปฏิบัติด้านรูปแบบ 2 เกี่ยวกับค่าแกน 8.48 นาที  
47 wk Format Area Axis layout & Map : ฝึกปฏิบัติด้านรูปแบบ 3 พื้นที่วาดและรูปแบบแผนที่ 5.24 นาที  
48 Tooltip Overview: แนะนำการใช้ ตัวนำเสนอ Tooltip 2.11 นาที  
49 wk Tooltip Mark label Annotation and add text tooltip: ฝึกปฏิบัติ tooltip 1 6.37 นาที  
50 wk Using Interactive on Tooltip: ฝึกปฏิบัติ tooltip 2 2.26 นาที  
51 wk Insert another viz as tooltip: การใช้ tooltip แทรก viz จาก sheet อื่น 9.04 นาที  
52 Time Series Analytic Overview: แนะนำการนำเสนอข้อมูลอนุกรมเวลา 1.44 นาที  
53 Time Series Using Trend Line: การใช้ Trend Line 9.31 นาที  
54 Time Series Using Forecasting: การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา 6.10 นาที  
55 Using Reference Line & Drop Line: การใช้เส้นอ้างอิงแบบต่าง ๆ 10.30 นาที  
56 Covid-19 workshop add Vertical line: การแทรกเส้นอ้างอิงแนวตั้ง 12.19 นาที  
57 Covid-19 workshop Using Dual axis: การใส่ค่าแกน 2 ค่าในภาพเดียว 6.13 นาที  
58 Covid-19 workshop time series on scatterplot: การนำข้อมูลอนุกรมเวลาแสดงบน scatterplot 4.03 นาที  
59 Cluster Overview: แนะนำการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เรื่องการจัดกลุ่ม 0.50 นาที  
60 Cluster Analytic workshop: 6.13 นาที  
61 World Map: การนำเสนอข้อมูลแบบแผนที่โลก 7.47 นาที  
62 Thai Map: การใช้แผนที่ประเทศไทยนำเสนอข้อมูล และการปรับแต่ง 7.19 นาที  
63 Dashboard Creating: การสร้างแดชบอร์ด 8.57 นาที  
64 Story board Creating: การสร้างสตอรี่บอร์ด 3.58 นาที  
65 Publish on Cloud: การบันทึกไฟล์และนำเสนอข้อมูลขึ้น cloud 4.12 นาที  
66 Final Quiz test: รวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแนวเฉลย 4.11 นาที  
Tableau_wk_data.zip
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ