เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 21 ชั่วโมง 26 นาที
34 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Course Square
Wisdom Training

We are expert in Learning Management System and understand very well in Learners' behavior, training solutions, and online trends.

เตรียมสอบครูผู้ช่วย (ส่วนท้องถิ่น)

ติว ครูผู้ช่วยส่วนท้องถิ่น กับ อ.เต้ย ผู้สร้างความสำเร็จให้กับผู้เข้าติวนับสิบปี ศิษย์ อ.เต้ย สอบผ่านมากกว่า 90% ด้วยเทคนิคการใช้ข้อสอบจริง

โดย Course Square
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1500.00 บาท


  สมัครเรียน

ทำไมต้องติวสอบครูผู้ช่วย กับ อ.เต้ย?
เพราะอ. เต้ย เป็นติวเตอร์ที่สร้างความสำเร็จให้กับผู้เข้าติวมานับสิบปี
 
ศิษย์ อ . เต้ย สอบผ่านมากกว่า 90% ด้วยเทคนิคการใช้ข้อสอบจริง ติวเข้าไปในตัวข้อสอบ กระชับ เน้นความเข้าใจ มีเทคนิคการจำและการคิดเลขที่ไม่เหมือนใคร จึงทำให้เรียนสนุก ฮาตลอด สอบก็ผ่าน และราคายังถูกที่สุดอีกด้วย ติวออนไลน์เพียง 1500 บาท

คณิตศาสตร์
เวลา(นาที)
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 1 - 13 45:02  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 14 - 32 60:00  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1 ข้อ 33 - 35 14:55  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 1 - 14 53:37  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 15 - 40 52:28  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 41 - 46 28:21  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 47 2:26  
คณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2 ข้อ 48 - 57 38:45  
อนุกรม เทคนิคการทำ ข้อ 1 - 15 50:05  
อนุกรม ข้อ 16 - 34 49:30  
อนุกรม ข้อ 35 - 53 53:15  
อนุกรม ข้อ 54 - 62 33:03  
อนุกรม ข้อ 63 - 103 54:04  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ เทคนิคการทำ 29:07  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 1 37:02  
เงื่อนไขสัญลักษณ์ ชุดที่ 2 - 3 30:40  
เงื่อนไขภาษา ชุดที่ 1 - 3 40:44  
ตรรกะวิทยา ข้อ 1 - 30 49:55  
ตรรกะวิทยาประยุกต์ ข้อ 1-15 50:51  
ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ 1 - 2 55:26  
อุปมา อุปไมย ข้อ 1 - 50 25:36  
การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ 14:21  
ภาษาไทย
เวลา(นาที)
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ 22:35  
การแปลความหมายของคำ 6:48  
การแปลความหมายของกลุ่มคำ 5:19  
การแปลความหมายของคำตรงข้าม 3:03  
การเขียนประโยคให้ถูกต้อง 54:41  
การเรียงลำดับข้อความ 16:58  
การอ่านบทความ (สรุปความ-ตีความ) 27:15  
ภาษาอังกฤษ
เวลา(นาที)
การสนทนา และ คำศัพท์ ข้อ 1 - 25 49:53  
คำศัพท์ โครงสร้างและไวยกรณ์ ข้อ 26 - 40 30:07  
กฏหมาย
เวลา(นาที)
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 1 89:53  
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 2 90:23  
วิชากฏหมายภาค ก ชุดที่ 3 20:02  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้
แนวข้อสอบวิชาชีพครู
ภาษาและเทคโนโลยีฯ
รวบข้อสอบ วิชาความรอบรู้
รวมข้อสอบ วิชาการศึกษา
เอกสารเพิ่มเติมวิชาการศึกษา
กฎหมายและพระราชบัญญ๊ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3)
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 2546
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม 2548
สรุปความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
สรุปพระราชกฤษฎีกา
สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
สรุประเบียบงานสารบรรณ
สรุปสาระสำคัญระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
สรุปอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
หลักธรรมมาภิบาล
หลักสิทธิมนุษยชน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
คู่มือติว online ภาค ก (ก.พ.) ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์อ่านเพิ่มเติม
คู่มือติว Online ภาษาไทย
คู่มือติว Online คณิคศาสตร์
ภาษาไทยอ่านเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษา
แนวข้อสอบ พรบ.สภาครู
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี ชุดที่1
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี ชุดที่2
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537
แนวข้อสอบกฏหมายการศึกษา 120 ข้อ
แนวข้อสอบกฏหมายปฎิรูปการศึกษา 400 ข้อ
แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบข้าราชการครู
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบวิชาชีพครู
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ 2000 คำ
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ