เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 20 นาที
43 วิดีโอ
5 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Smart City Thailand
DEPA

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

The Fundamentals of Smart City -100%

หลักสูตร Smart City จากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างคุณให้เป็นผู้นำเมืองอัจฉริยะ

โดย Smart City Thailand
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

หลักสูตร Smart City จากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ที่จะช่วยสร้างคุณให้เป็นผู้นำเมืองอัจฉริยะ

คอร์สออนไลน์ที่เป็นพื้นฐานองค์ความรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสูตรผู้นำเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ Chief Smart City Officers: CSCO

คอร์สนี้ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้
1. Introduction of Smart City Thailand
2. Smart Cities: Urban Infrastructure Plan for Smart City Development
3. Smart Cities: City Data Platform, Big Data, IoT, and IoC
4. Smart City, Technology and You
5. Citizens at the Center: A Practical Approach to Building a Smart City
6. Smart Cities: Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project

หลังจากผ่านการอบรมครบทุกองค์ประกอบ และผ่านแบบทดสอบตามหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร 

Introduction of Smart City Thailand
เวลา(นาที)
เกริ่นนำ FREE 5:48  
ทำไมต้องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 12:10  
ความหมายของเมืองอัจฉริยะ 7:18  
แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วงที่ 1 16:23  
แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วงที่ 2 10:42  
Smart Cities: Urban Infrastructure Plan for Smart City Development
เวลา(นาที)
เกริ่นนำ เรื่อง การวางแผนโครงสร้างสร้างเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน FREE 16:21  
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน 5:11  
ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 1 5:25  
ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 2 10:08  
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 10:54  
กรณีศึกษาของเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสําเร็จ กรุงอัมสเตอร์ดัม 6:51  
กรณีศึกษาของเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสําเร็จ นครดูไบ 4:38  
กรณีศึกษาของเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสําเร็จ กรุงโซล 6:38  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1 5:43  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2 7:02  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 3 5:35  
การบูรณาการแผนเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริม การพัฒนาสู่เมืองมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตอนที่ 4 6:47  
สรุป เรื่อง การวางแผนโครงสร้างสร้างเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน 2:43  
แบบทดสอบ Urban Infrastructure Plan for Smart City Development  
Smart Cities: City Data Platform, Big Data, IoT, and IoC
เวลา(นาที)
Big Data: Behavior FREE 18:22  
Big Data: Timeline 16:35  
Smart City Focuses 15:27  
Data Platform 9:09  
Data Governance 29:49  
แบบทดสอบ Big Data and Smart City  
Citizens at the Center: A Practical Approach to Building a Smart City
เวลา(นาที)
What's a smart city in 3 pictures FREE 18:33  
What are the domain of smart city 5:27  
How to start building a smart city 6:32  
Design Thinking part 1 12:42  
Design Thinking part 2 10:28  
Business Model Canvas part 1 11:01  
Business Model Canvas part 2 5:16  
Business Model Canvas part 3 5:29  
Bonus + conclusion 9:07  
แบบทดสอบ Citizens at the Center  
Smart City, Technology and You
เวลา(นาที)
เกริ่นนำ เรื่อง Smart City, Technology and You FREE 7:29  
Technology for Smart City ช่วงที่ 1 11:54  
Technology for Smart City ช่วงที่ 2 13:29  
Technology for Smart City ช่วงที่ 3 17:10  
Technology for Smart City ช่วงที่ 4 6:53  
แบบทดสอบ Smart City Technology and You  
Smart Cities: Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project
เวลา(นาที)
เกริ่นนำ เรื่อง Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project FREE 1:49  
เริ่มต้น Project Feasibility 8:19  
ประเมินศักยภาพองค์กร 5:02  
ประเมินโอกาสทางการตลาด 13:18  
ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน 20:30  
การตัดสินใจลงทุน 14:11  
แบบทดสอบ Development Economics and Financial feasibility for Smart City Project  
01_DEPA_Smart_City_Introduction.pdf
02_DEPA_Infrastructure_and_Smart_City_Development.pdf
03_DEPA_Smart_City_and_Big_Data_noVideo.pdf
04_DEPA_Citizen_at_The_Center.pdf
05_DEPA_Technology_SmartCity_and_You.pdf
06_DEPA_Feasibilities_Study_in_90_mins.pdf
07_DEPA_Smart_City_Feedback.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้เพิ่มพูนขึ้นครับ
  plai tasorat

 • ชอบครับ เนื้อหาดีมาก อธิบายเข้าใจง่ายครับ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับงานในที่ทำงานได้ครับ
  จุมพฏ รังษิยาภา

 • สุดยอดของหลักสูตร
  นายสมโภช ทองสุก

 • ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน
  ดร.ภาสกร ประถมบุตร
  รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
  รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
  ดร.นน อัครประเสิรฐกุล
  อาจารย์วิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์
  ที่ได้สร้างหลักสูตรอันทรงคุณค่านี้ ทำให้ได้มุมมองและวิธีคิดใหม่ๆ ตลอดจนการบรรยายที่ละเอียดมาก จนรู้สึกว่าได้ความรู้แน่นมาก คุ้มมากสำหรับเวลาที่เรียน
  และยังเป็นคอร์สที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถที่จะนำความรู้ไปขยายผลต่อได้เป็นอย่างดี และอาจารย์ทุกท่านก็บรรยายได้ดีมากเลยค่ะ
  ธันภัทร โคตรสิงห์

 • เนื้อหาและการบรรยายให้ความรู้ได้เข้าใจได้ง่ายครับ
  สชญช์ สุภัคนิธิบุญ

 • ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้เรื่อง Smart City เป็นอย่างดีทำให้เห็นมุมมองและวิธีคิดใหม่ๆ เกิดความเข้าใจในเรื่อง Smart City มากยิ่งขึ้นค่ะ
  วารุณี เสารยะวิเศษ

 • เป็นคอร์สที่ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง Smart City
  จิรกมล ผลศิริ

 • สุดยอดครับ
  สุรชัย ไชยสวัสดิ์

 • อธิบายเข้าใจง่าย สื่อการเรียนการสอนดีมากครับ
  ฉัตรมงคล แสงภักดี

 • ขอคุณอาจารย์ผู้บรรยายทุกท่านที่ให้ความรู้ด้วยคำบรรยายที่เข้าใจได้ง่ายกว่าที่คิดไว้ค่ะ ตั้งใจดูและฟังคำบรรยายของแต่ละท่านหลายครั้งมาก เพราะก่อนเรียนกลัวว่าจะทำไม่ได้ กลัวจะไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคต่าง ๆ กลัวการคำนวณต่าง
  นัยณา ปทุมารักษ์