เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 10 ชั่วโมง 37 นาที
60 วิดีโอ
7 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Smart City Thailand
DEPA

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities (กลุ่มประชาชนทั่วไป)

หลักสูตร Smart City สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อปูพื้นฐานสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลในเมืองอัจฉริยะ

โดย Smart City Thailand
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

สำหรับผู้ที่ต้องการรับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ กรุณาแก้ไขชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง ในหน้า "คอร์สของคุณ" ก่อนเรียนจบ

หากต้องการแก้ไขชื่อใบประกาศภายหลัง จะมีระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป หากเรียนจบแล้ว และต้องการเข้าเรียนหลักสูตรต่อยอด

 • คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรต่อยอดสำหรับกลุ่มเอกชน
 • คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรต่อยอดสำหรับกลุ่มเมืองหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ

 • A1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ (Foundations of Smart Cities)
 • A2: การสร้างเมืองอัจฉริยะและตัวอย่างที่สำเร็จ (Success Case Study of Smart City)
 • A3: การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Planning and Managing Smart City)
 • A4: กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Legal and Regulatory Frameworks)
 • A5: เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ (Emerging Smart City Technologies and Innovations)
 • A6: การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อเมืองอัจฉริยะ: Big Data และการวิเคราะห์ (Harnessing Data for Smarter Cities: Big Data and Analytics)
 • A7: การรักษาความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะ: ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ (Securing the Smart City: Cybersecurity Threats and Solutions)

นิยามและความสำคัญของเมืองอัจฉริยะ 20.38 นาที  
เกณฑ์การพิจารณาเมืองอัจฉริยะ 22.21 นาที  
แนวทางการเขียนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 1 10.22 นาที  
แนวทางการเขียนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 2 6.26 นาที  
แนวทางการเขียนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 3 9.33 นาที  
แนวทางการเขียนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 4 10.21 นาที  
แนวทางการเขียนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 5 11.42 นาที  
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 6.50 นาที  
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 5.36 นาที  
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอนที่ 1 11.32 นาที  
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กับการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอนที่ 2 9.00 นาที  
แบบทดสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ  
ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะ นครศรีธรรมราช 17.25 นาที  
ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนที่ 1 9.45 นาที  
ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนที่ 2 10.34 นาที  
ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ตอนที่ 1 16.21 นาที  
ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ตอนที่ 2 13.04 นาที  
ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศ ตอนที่ 1 12.46 นาที  
ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศ ตอนที่ 2 17.54 นาที  
แบบทดสอบ การสร้างเมืองอัจฉริยะและตัวอย่างที่สำเร็จ  
การวางแผนโครงการ (Project plan) ตอนที่ 1 15.24 นาที  
การวางแผนโครงการ (Project plan) ตอนที่ 2 16.11 นาที  
การติดตามประเมินผลโครงการ ตอนที่ 1 13.59 นาที  
การติดตามประเมินผลโครงการ ตอนที่ 2 12.48 นาที  
การติดตามประเมินผลโครงการ ตอนที่ 3 10.50 นาที  
แบบทดสอบ การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
กิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเมือง 7.24 นาที  
PDPA ขอบเขตการใช้บังคับของกฎหมาย 7.47 นาที  
การบริหารจัดการวงจรชีวิตของข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย 8.29 นาที  
ฐานทางกฎหมาย และฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย 9.44 นาที  
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการทำข้อตกลงฯ 9.55 นาที  
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 9.39 นาที  
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหารจัดการสิทธิ 10.22 นาที  
กลไกการบังคับใช้กฎหมายและความรับผิดตาม PDPA 5.39 นาที  
AI และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 9.12 นาที  
แบบทดสอบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  
Technology for Designing Smart City ตอนที่ 1 6.10 นาที  
Technology for Designing Smart City ตอนที่ 2 9.54 นาที  
Technology for Designing Smart City ตอนที่ 3 9.25 นาที  
Technology for Designing Smart City ตอนที่ 4 6.20 นาที  
Technology for Designing Smart City ตอนที่ 5 9.01 นาที  
Technology for Designing Smart City ตอนที่ 6 7.06 นาที  
Technology for Designing Smart City ตอนที่ 7 11.12 นาที  
แบบทดสอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเมืองอัจฉริยะ  
Big Data in Smart City 12.11 นาที  
แพลตฟอร์มบริการข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมือง (Envi Link) 15.32 นาที  
แพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link) 8.32 นาที  
Introduction to Data Visualization ตอนที่ 1 12.14 นาที  
Introduction to Data Visualization ตอนที่ 2 10.18 นาที  
Introduction to Data Visualization ตอนที่ 3 7.36 นาที  
แบบทดสอบ การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อเมืองอัจฉริยะ  
กฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลของประเทศไทย 9.01 นาที  
พระราชบัญญัติการบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 14.48 นาที  
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ตอนที่ 1 10.47 นาที  
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ตอนที่ 2 7.59 นาที  
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ตอนที่ 3 11.24 นาที  
กฎหมายเกี่ยวกับ Cyber Security ของประเทศไทย 9.03 นาที  
ยกระดับท้องถื่นไทย สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ปลอดภัย 6.00 นาที  
แพลตฟอร์มกลาง เพื่อสนับสนุนท้องถื่นสู่ท้องถิ่นดิจิทัล 13.06 นาที  
Cyber Security for Smart City ตอนที่ 1 9.36 นาที  
Cyber Security for Smart City ตอนที่ 2 9.38 นาที  
Cyber Security for Smart City ตอนที่ 3 6.45 นาที  
Cyber Security for Smart City ตอนที่ 4 9.52 นาที  
Cyber Security for Smart City ตอนที่ 5 13.01 นาที  
Cyber Security for Smart City ตอนที่ 6 7.03 นาที  
แบบทดสอบ การรักษาความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะ  
A1 Fundamentals of Smart City.pdf
A2 Success Case of Smart City Project.pdf
A3 Planning and Managing Smart City.pdf
A4 Smart City Legal and Regulatory Frameworks.pdf
A5 Technologies for Designing Smart City Practical Way.pdf
A6 Big Data and Analytics.pdf
A7 Securing the Smart City.pdf
A7 Cyber Security for Smart City.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เป็นเนื้อหาที่ดีมากครับ
  อดิ**********งค์

 • ดีครับ
  นาย***********จีน

 • เห็นภาพรวมแนวทางการพัฒนาเมืองได้อย่างครอบคลุม
  Cha*************lha

 • หลักสูตรดีมากคะ
  ปณช*****รรม

 • ewt fehe
  อัญ*********ุมา

 • ได้ความรู้ใหม่ๆ
  ศรช********กษา

 • ดีมากๆค่ะ รอบแรกขอเรียนเพื่อให้รู้ก่อน จะกลับมาเรียนรอบ 2 รอบ 3 เพื่อให้เข้าใจยิ่งขี้น จนสามารถนำไปปฏิบัติได้ค่ะ
  ศิภ**************ทัย

 • ให้ความรู้ได้กว้างขวาง รอบด้านดีครับ
  ณัฐ*********พโก

 • ข้อมูลดีค่ะ
  กรภ**************ิริ