เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 19 นาที
21 วิดีโอ
3 แบบทดสอบ
เรียนคอร์สนี้ได้ 60 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
Smart City Thailand
DEPA

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities (กลุ่มเอกชนและนักลงทุน)

หลักสูตร Smart City สำหรับนักพัฒนาเมือง นักลงทุน และที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดการลงทุน ความร่วมมือกับพื้นที่ และการลดหย่อนภาษี

โดย Smart City Thailand
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

สำหรับผู้ที่ต้องการรับใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ กรุณาแก้ไขชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง ในหน้า "คอร์สของคุณ" ก่อนเรียนจบ

หากต้องการแก้ไขชื่อใบประกาศภายหลัง จะมีระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วัน


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อยอด สำหรับกลุ่มเอกชนและนักลงทุน โดยคุณต้องเข้าเรียนหลักสูตรสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปมาก่อน

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง สำหรับกลุ่มเอกชน ได้แก่ นักพัฒนาเมือง นักลงทุน และที่ปรึกษา ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ดังนี้

 • B1: การนําโครงการเมืองอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ (Implementing Smart City Projects)
 • B2: การจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ (The Smart City Data Platform)
 • B3: การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ : กลไกการสร้างแรงจูงใจ และการเงินทุน (Enabling Smart City Development: Incentives and Financing)

Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 1 6.36 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 2 12.31 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 3 13.35 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 4 10.24 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 5 13.40 นาที  
Practical Smart City Feasibility Project ตอนที่ 6 9.24 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 1 11.40 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 2 9.12 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 3 10.00 นาที  
Cost-Benefit Analysis of Smart City Development ตอนที่ 4 10.21 นาที  
แบบทดสอบ การนําโครงการเมืองอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 1 11.35 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 2 12.28 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 3 5.04 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 4 10.07 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 5 8.13 นาที  
Data Platform for Smart City ตอนที่ 6 7.03 นาที  
แบบทดสอบ การจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ  
BOI และสิทธิประโยชน์ของการเป็นเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 1 7.38 นาที  
BOI และสิทธิประโยชน์ของการเป็นเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 2 7.06 นาที  
BOI และสิทธิประโยชน์ของการเป็นเมืองอัจฉริยะ ตอนที่ 3 6.34 นาที  
กลไกการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดย depa ตอนที่ 1 7.59 นาที  
กลไกการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดย depa ตอนที่ 2 8.32 นาที  
การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: กลไกการสร้างแรงจูงใจ และการเงินทุน(Enabling Smart City Development  
B1 C1 Incentives and Financing.pdf
B2 C2 Data Platform for Smart City.pdf
B3 Incentives and Financing.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

 • เนื้อหาเยอะ แต่ได้ความรู้ดีครับ
  กาน***********เศษ

 • ให้ความรู้ดีครับ
  สุว*********ั้น

 • สอนดีมากครับ
  จิร*************ียร

 • เข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนเพิ่มขึ้นแต่บางเรื่องก็รายละเอียดเยอะมากอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมด
  นิธ*********สุข