เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 18 นาที
67 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน

We are expert in Learning Management System and understand very well in Learners' behavior, training solutions, and online trends.

Basic to Pro Data Visualization with Tableau

โปรแกรม Tableau เป็นโปรแกรม Visual Business Analytics ที่กําลังได้รับความนิยมใน ระดับโลก เนื่องจากสามารถสร้างทัศนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Drag & Drop Style) เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีความหลากหลาย และสามารถสร้างรายงานได้อย่างสวยงามตาม หลักกา

โดย Course Square
แชร์คอร์สนี้บน Social:
ราคา 4,000 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
พนักงานบริษัท ที่ต้อง present ข้อมูลทำเป็น report ต่างๆ
และคนที่สนใจด้าน data visualization

เกี่ยวกับบทเรียน

โปรแกรม Tableau เป็นโปรแกรม Visual Business Analytics ที่กําลังได้รับความนิยมใน ระดับโลก เนื่องจากสามารถสร้างทัศนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว (Drag & Drop Style) เชื่อมต่อฐานข้อมูลที่มีความหลากหลาย และสามารถสร้างรายงานได้อย่างสวยงามตาม หลักการของ Data Visualization 

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้ 
ได้รับการถ่ายทอดแนวคิด แนวปฏิบัติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Analytics ให้กับองค์กรชั้นนํา ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอด ประสบการณ์ ที่เน้นให้รู้ลึกในเรื่อง Data Science อย่างรอบด้าน โดยผู้เรียน จะได้รับการปูพื้นฐานทางการสื่อสารผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Tableau เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใน การฝึกอบรม อาทิ เช่นนักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลบุคลากร ฝ่ายไอทีและสารสนเทศใน องค์กร รวมถึงผู้สนใจเครื่องมือในการนําเสนอข้อมูล ที่ต้องการทําวิจัย วิเคราะห์หรือใช้ทํานาย ผลลัพธ์ต่างๆ จากข้อมูลในองค์กร เพื่อนําไปประยุกต์หลักการวิเคราะห์ข้อมูล Data Visualization กับโจทย์ในการทํางานจริงได้ 

เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตร 
Data Visualization with Tableau
Section

1: Introduction to TableauSection
2: เรียนรู้หลักการสื่อสารด้วยข้อมูล 6 ขั้นตอน (Six principles for Data Visualization)Section 
3: ใช้ Tableau กับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Section
4: เสริมทักษะเพิ่มความเข้าใจด้วยการสร้าง Dashboards นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆWorkshop
     4.1 Data ConnectionWorkshop
     4.2 Visual AnalyticsWorkshop
     4.3 Using World Covid-19 Data Set

Session 01 Tableau Introduction
เวลา(นาที)
Introduction to basic to pro data visualization with Tableau 1:01  
01 Tableau Desktop Install: การติดตั้งโปรแกรม Tableau version Desktop แบบ free trial 14 days 5:43  
02 Tableau Public Install: การติดตั้งโปรแกรม Tableau version Free Public (ฟรี ไม่เสียค่า licenses) 2:26  
03 Data Viz basic knowledge: แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data Visualization 12:41  
04 Tableau Introduction: แนะนำเมนู ส่วนประกอบต่าง ๆ และ features ที่สำคัญของ Tableau 12:25  
05 First try on tableau: สร้าง Viz นำเสนอข้อมูล world covid-19 ด้วย line & map animation 10:41  
06 Create Bar chart race: สร้าง Bar chart race ด้วย tableau 9:45  
Session 02 Connect data & Preparation
เวลา(นาที)
07 Introduction to connect & prep Chapter: บทนำหัวข้อในเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูล 1:41  
08 Horizontal & vertical bars: การสร้างกราฟแท่งแนวนอนและแนวตั้ง propacking ตามปริมาณของ sales 4:44  
09 Heat map: การสร้าง Heat map ที่แสดงข้อมูล propacking ตามปริมาณของ sales 2:39  
10 Text table: การสร้างตารางแสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1:16  
11 Bubble plots: การสร้าง Bubble plot แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 2:32  
12 Word cloud: การสร้าง word cloud แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1:10  
13 Pie chart: การสร้าง Pie chart แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1:30  
14 Stacked bar: การสร้าง Stacked bar แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1:05  
15 Circle view: การสร้างจุดพล็อต Circle view แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 1:20  
16 Tree map: การสร้าง Tree map แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 0:57  
17 Highlighted table: การสร้าง Highlighted table แสดง propacking ตามปริมาณของ sales 3:34  
18 Data formats: การสลับแกน x-y ด้วยปุ่ม Swap การปรับขนาด font การเปลี่ยนรูปแบบจุดพล็อต 5:39  
19 Join Data: การเชื่อมตารางด้วยฐานข้อมูลความสัมพันธ์ (Relational database) 11:47  
20 Basic Data type: การดูลักษณะข้อมูลและปรับเปลี่ยนประเภทข้อมูล 5:15  
21 Hide Show Hidden & Organize by Create folder: การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยการสร้างกล่อง folder และการจั 3:58  
22 Create Hierarchy Data: การสร้างชั้นข้อมูล เพื่อช่วยนำเสนอข้อมูล Hierarchy data 4:20  
23 Calculation Field (DateDiff): ตัวอย่างการสร้างสูตรคำนวณ Date difference ด้วย Calculation Field 5:21  
24 View Data on Data Viz and Export to CSV: การดูข้อมูลที่หน้าต่าง data viz และส่งออกเป็นไฟล์ csv 3:47  
25 Default Aggregation Properties: การเปลี่ยนฟังก์ชันการรวมข้อมูล จาก sum เป็น ค่าเฉลี่ย การนับ 6:38  
26 Cleaning with Data Interpreter & Using Pivot function: การทำความสะอาดข้อมูลด้วย data interpreter 4:52  
27 Split-columns: การใช้คำสั่งแยกสดมภ์ข้อมูล 2:48  
28 Using Add Filter: การกรองเลือกข้อมูลตอน connect data 5:55  
29 Data Blending 1_2: การรวมข้อมูล 2 ชุด ตอนที่ 1 8:05  
30 Data Blending 2_2: การรวมข้อมูล 2 ชุด ตอนที่ 2 8:19  
31 PDF file Connecting: การเปิดไฟล์ PDF นำมาใช้เป็น Data 7:16  
Session 03 Data Visualization Technique
เวลา(นาที)
32 Create Hierarchy & Drill Down Viz: การนำเสนอข้อมูลแบบลำดับขั้น และการเจาะลงอีกระดับเพื่อนำเสนอ 7:41  
33 Filter Overview: แนะนำเครื่องมือตัวกรอง 7:21  
34 Sorting Overview: แนะนำเครื่องมือการเรียงข้อมูล 5:22  
35 Workshop Sorting Avg Profit by Weekday: ฝึกการเรียงข้อมูลตามชื่อวัน 3:44  
36 Group Over: แนะนำการสร้างกลุ่มข้อมูล 4:32  
37 wk Group form calculation parameter: การสร้างกลุ่มจาก calculation parameter 8:56  
38 wk Group from selecting on Viz or Data Field: การสร้างกลุ่มจากการเลือกในหน้านำเสนอ 3:36  
39 Set Overview: แนะนำการกำหนดเซ็ตข้อมูล 3:23  
40 Set Workshop: ฝึกปฏิบัติการสร้างเซ็ตกับชุดข้อมูล Sale store 10:06  
41 Using Category Filter: แนะนำการใช้ตัวกรองข้อมูลแบบต่าง ๆ 4:39  
42 Using wildcard condition and top bottom: การใช้ตัวกรองแบบเงื่อนไข ต่าง ๆ 12:15  
43 Using Date filter and Apply worksheet: การใช้ตัวกรองวันที่ และการกำหนดให้ใช้ได้กับ sheet ใดบ้าง 9:07  
44 Format Overview: แนะนำการกำหนดรูปแบบพื้นที่วาด ตัวอักษร และลักษณเส้น แกน 2:00  
45 wk Size Shape point label & highlight marker: ฝึกปฏิบัติด้านรูปแบบ 1 6:11  
46 wk Format independent axis & take log: ฝึกปฏิบัติด้านรูปแบบ 2 เกี่ยวกับค่าแกน 8:48  
47 wk Format Area Axis layout & Map : ฝึกปฏิบัติด้านรูปแบบ 3 พื้นที่วาดและรูปแบบแผนที่ 5:24  
48 Tooltip Overview: แนะนำการใช้ ตัวนำเสนอ Tooltip 2:11  
49 wk Tooltip Mark label Annotation and add text tooltip: ฝึกปฏิบัติ tooltip 1 6:37  
50 wk Using Interactive on Tooltip: ฝึกปฏิบัติ tooltip 2 2:26  
51 wk Insert another viz as tooltip: การใช้ tooltip แทรก viz จาก sheet อื่น 9:04  
52 Time Series Analytic Overview: แนะนำการนำเสนอข้อมูลอนุกรมเวลา 1:44  
53 Time Series Using Trend Line: การใช้ Trend Line 9:31  
54 Time Series Using Forecasting: การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา 6:10  
55 Using Reference Line & Drop Line: การใช้เส้นอ้างอิงแบบต่าง ๆ 10:30  
56 Covid-19 workshop add Vertical line: การแทรกเส้นอ้างอิงแนวตั้ง 12:19  
57 Covid-19 workshop Using Dual axis: การใส่ค่าแกน 2 ค่าในภาพเดียว 6:13  
58 Covid-19 workshop time series on scatterplot: การนำข้อมูลอนุกรมเวลาแสดงบน scatterplot 4:03  
59 Cluster Overview: แนะนำการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เรื่องการจัดกลุ่ม 0:50  
60 Cluster Analytic workshop: 6:13  
61 World Map: การนำเสนอข้อมูลแบบแผนที่โลก 7:47  
62 Thai Map: การใช้แผนที่ประเทศไทยนำเสนอข้อมูล และการปรับแต่ง 7:19  
63 Dashboard Creating: การสร้างแดชบอร์ด 8:57  
64 Story board Creating: การสร้างสตอรี่บอร์ด 3:58  
65 Publish on Cloud: การบันทึกไฟล์และนำเสนอข้อมูลขึ้น cloud 4:12  
66 Final Quiz test: รวมแบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแนวเฉลย 4:11  
Tableau_wk_data.zip
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ